Toelatingsprocedure “Combitraject” bij het Friesland College

Voor vmbo-tl (mavo) leerlingen* die nét gezakt zijn.
Maart 2020


Aanleiding
In voorgaande jaren was het voor gezakte vmbo-tl (mavo) leerlingen mogelijk om via het combitraject alvast in te stromen in mbo niveau  (3 of) 4. Een leerling kon instromen mits hij/zij kon slagen door 1 vak op het vavo over te doen: de toelating tot niveau (3 of)  4 was en is altijd  voorwaardelijk. Jaarlijks gaat het om rond de 20  leerlingen die gebruik willen maken van het combitraject. In lijn met de onderwijsvisie van het Friesland College zouden ook deze studenten een kans moeten krijgen in te stromen en te bewijzen dat zij mbo (3) 4 waardig zijn.

Wettelijk kader
Om leerlingen van vmbo-tl (mavo) uit de regio die op één vak gezakt zijn toe te laten in mbo niveau (3 of) 4 is een beroep op artikel 8.2.1, lid 6, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) mogelijk: “Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen personen die niet voldoen aan de vooropleidingseis voor een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding, vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs.” . De toelatingsprocedure voor deze leerlingen is zoveel mogelijk conform het Friesland College beleidsdocument “iedere cursist een werkend perspectief” d.d. maart 2014. Voor de nabije toekomst dient de procedure voor toelating te  worden aangescherpt. Tot die tijd zal toelating van leerlingen die in aanmerking komen conform eerder beleid worden uitgevoerd met een verbetering van de procedure passend bij het nieuwe beleid.

Procedure
Gezakte vmbo-tl (mavo) leerlingen die kunnen slagen door 1 vak over te doen kunnen worden toegelaten tot een mbo niveau (3 of) 4 opleiding. Dit betreft leerlingen die op enkele tienden gezakt zijn en uitbesteed kunnen worden aan het vavo om alsnog te slagen voor het diploma.

De procedure daarvoor is als volgt:

De aanmelding vindt plaats:

in overleg met de toeleverende VO-school, in een contact tussen de VO-decaan en de intakecoördinator (intaker) van het vavo Friesland College of in overleg met de toeleverende Friesland College school, in een gesprek tussen een vertegenwoordiger van de betreffende mbo-opleiding en de intakecoördinator vavo (intaker) wanneer de leerling in kwestie zich al heeft aangemeld bij een niveau (3 of) 4-opleiding van zijn/haar keuze (vaak al in april/mei) en er al een intakegesprek met de opleiding heeft plaatsgevonden.

De VO-school levert voor de betreffende leerling de benodigde overdrachtsformulieren aan voor het vavo en ook voor het mbo.
De leerling meldt zich vervolgens (voor zover dit nog niet is gebeurd) aan bij het mbo van keuze en bij het vavo via de aanmeldmodule (www.vavofriesland.nl).
Na ontvangst van de overdrachtspapieren vanuit de VO-school en de aanmelding via de aanmeldmodule, wordt de aspirant student uitgenodigd voor een intakegesprek met een intaker van het vavo. De leerling meldt zichzelf aan voor het betreffende mbo en heeft ook daar een intake. Omdat de leerling geen vmbo/tl (mavo) diploma heeft gehaald, zal op het mbo een toelatingsonderzoek plaatsvinden.
In een contact tussen de intakecoördinator van het vavo en iemand van de betrokken mbo-opleiding wordt bepaald of toelating van de aspirant student bij zowel het vavo als de mbo-opleiding haalbaar en organiseerbaar (= roosterbaar) is.
De onderwijsdirecteur van het mbo neemt het besluit over toelating voor een specifieke opleiding op grond van artikel 8.2.1, lid 6 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
Indien toelaatbaar: de aspirant student ontvangt een schriftelijke verklaring over toelaatbaarheid en wordt ingeschreven in het vavo en de mbo-opleiding van onderzoek.
Bij niet toelaatbaar: indien gewenst vindt een gesprek plaats waarin de afwijzing door de onderwijsdirecteur wordt toegelicht en waar mogelijk alternatieven worden verkend. Indien de aspirant student het niet eens is met de afwijzing kan hij zijn bezwaar richten aan de Interne Bezwarencommissie, sectie Studenten. De aspirant student wordt in het gesprek op deze mogelijkheid gewezen.
NB. Gezakte havoleerlingen kunnen ook alvast starten met het MBO, ook voor hen geldt dat ze door één vak over te doen nog moeten kunnen slagen.  Zij zijn echter zonder toelatingsonderzoek toelaatbaar omdat ze al overgegaan zijn van leerjaar 3 naar 4 havo.

 

*op het vo en het Vavo spreken we over ‘leerlingen’ op het mbo over ‘studenten’.

VAVO Leeuwarden
Badweg 1
8934 BW Leeuwarden

Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden


VAVO Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen


Contact
088 060 25 63
vavo@fcroc.nl